TARIEVEN & VERGOEDINGEN

IMG_3586 (1)
IMG_3575 (1)
IMG_3579 (2)

Particuliere tarieven

Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen. Hiervoor wordt  per 1 januari 2020 een uurtarief van € 97,50 gehanteerd.

Basis-GGZ

De activiteiten van Psychologiepraktijk den Brok die vergoed worden vallen onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, ook wel Basis-GGZ (lichte tot matige psychische aandoening). Er wordt voor de Basis-GGZ gekozen indien van de klachten wordt aangenomen dat die via een kortdurende behandeling verholpen kunnen worden. In dat geval kan ook de (huis)arts doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis-GGZ. Mocht het zo zijn dat er binnen de basis-GGZ toch niet het juiste behandeltraject gevolgd kan worden, dan kan er, na overleg met de (huis)arts, verwezen worden naar de Specialistische-GGZ.

Kinderen en jongeren 0-17 jaar

De zorg wordt momenteel niet vergoed. Het particuliere uurtarief wordt gehanteerd.

Volwassenen 18 jaar en ouder

De zorg wordt, al dan niet volledig, door de zorgverzekeraar vergoed.

Het behandeltraject van 18 jaar en ouder wordt vergoed via het basispakket van de zorgverzekering, waarbij eerst het eigen risico van € 385,00 per jaar zal worden aangesproken door de verzekering.

 

Psychologiepraktijk den Brok werkt niet (meer) met contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft te maken met de toenemende eisen die door verzekeraars gesteld worden ten aanzien van het aanleveren van privacygevoelige informatie over onze cliënten (zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl).

 

Eén van de consequenties is dat u onze factuur voor de vergoede zorg eerst zelf dient te betalen waarna u deze vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Welk deel de zorgverzekeraar vervolgens vergoed is afhankelijk van de verzekering en polisvoorwaarden. Met een restitutiepolis komt u doorgaans in aanmerking voor 100% vergoeding. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie verstrekken. Psychologen zonder contract hebben uiteraard nog wel te maken met dezelfde kwaliteitsnormen als psychologen en pedagogen die wel contracten hebben afgesloten met de zorgverzekeraars. Ook moeten zij zich aan dezelfde regels houden wat betreft wel en niet-vergoede zorg.

 

Psychologiepraktijk den Brok hanteert de methode dat na elke sessie een voorschot betaald dient te worden. Dit gebeurt middels een deelfactuur van € 50,00. Aan het eind van de behandeling ontvangt u dan twee facturen. Als eerste een factuur die u bij uw zorgverzekering kunt indienen voor vergoeding van de prestatie (kort, middel of intensief) op basis van onderstaand tariefstelsel. Dit bedrag wordt dan geheel of gedeeltelijk aan u uitgekeerd, afhankelijk van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden. Daarnaast ontvangt tevens een factuur voor het restbedrag, waar de reeds betaalde voorschotten in verrekend zijn. Dit bedrag dient u dan nog aan Psychologiepraktijk den Brok te voldoen. Let op: de deelfacturen kunt u niet declareren bij uw verzekering, omdat de verzekeringen gekozen hebben voor betaling van het totale bedrag per pakket ná afloop van de behandeling. In het geval van onverzekerde zorg kunt u deze factuur uiteraard niet bij uw verzekeraar vergoed krijgen.

 

In overleg is het ook mogelijk de factuur aan het eind van de behandeling ineens te voldoen. In dat geval ontvangt u, na behandeling, een enkele factuur met het totaalbedrag van de behandelprestatie. Deze factuur dient u dan te betalen aan Psychologiepraktijk den Brok en kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. Dit bedrag wordt dan geheel of gedeeltelijk aan u uitgekeerd, wederom afhankelijk van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden.

Tarieven integrale zorgproducten Basis-GGZ zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Prestatie Tarief 2021 Max duur Omschrijving DSM-stoornis
Kort € 522,13 294 min licht
Middel €885,01 495 min matig
Intensief € 1.434,96 750 min ernstig
Onvolledig behandeltraject € 228,04 120 min

n.b. een telefonisch- of e-mailconsult is op basis van tijd met een minimum van 15 minuten.

Tarieven “Overig Zorgproduct”

De behandeling van sommige problemen valt onder het door de zorgverzekeraar of gemeente vastgestelde “Overig Zorgproduct” (OZP). Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van aanpassingsproblemen (bijv. na scheiding), rouwproblemen, gezins- en partnerproblemen, ouder-kindrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen of studie- en werkproblemen.

 

Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van uw huisarts. De kosten die u hiervoor maakt worden dan ook niet vergoed door de gemeente of kunt u dan ook niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Soms is vergoeding echter mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Dit kán het geval zijn bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie- en werkproblemen. Bij personen van 18 jaar en ouder is het belangrijk de polis goed te lezen of uw verzekeraar daarover te raadplegen. Het uurtarief dat Psychologiepraktijk den Brok hanteert per 1 januari 2020 is € 97,50 per sessie.

Annuleren van afspraken en “no-show” tarief

De praktijk hanteert voorwaarden en een tarief voor een zgn. “no-show”; het niet of te laat afzeggen van een consult. Een gemiste of te laat afgezegde afspraak wordt altijd in rekening gebracht. Zorgverzekeraars en gemeentes vergoeden slechts indien een behandeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en daarmee zult u zelf deze kosten moeten dragen.

Bent u verhinderd? Annuleer dan uw afspraak tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie kosteloos door een e-mail te sturen naar info@praktijkdenbrok.nl of door te bellen met de praktijk: 06 – 460 577 06 (buiten praktijktijden en in het weekend gelieve een boodschap achter te laten). Bij het niet tijdig annuleren wordt de gereserveerde tijd (deels) in rekening gebracht tegen een tarief van € 48,75 (50% uurtarief).

Contactgegevens

06 – 460 577 06
info@praktijkdenbrok.nl

Praktijktijden

Donderdag en vrijdag:
09.00 – 18.00 uur

Telefonisch spreekuur

Donderdag en vrijdag:
12.00 – 13.00 uur